Наредбата е в сила от 15.01.2005 г.

Наредба N:3 устройството на електрическите уредби и електропроводните линии – УЕУЕЛ 

Издадена от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси Обн. ДВ. бр.90 от 13 Октомври 2004г., обн. ДВ. бр.91 от 14 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 22 Октомври 2013г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г.


Съдържание

Глава първа. ОБЩА ЧАСТ

 1. Раздел I. Област на приложение. Определения

Част първа.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Глава първа. ОБЩА ЧАСТ

Раздел I. Област на приложение. Определения

Чл. 1.   С наредбата се урежда устройството на електрическите уредби и електропроводните линии за постоянен и променлив ток с напрежение до 750 kV, свързано с технологията на извършваната дейност, критериите за избора на съоръженията и техническите средства за експлоатация.

Чл. 2. (1) Наредбата не се отнася за специалните електрически уредби и електропроводни линии, устройството на които се урежда с други нормативни актове.

(2) Отделни изисквания на тази наредбата могат да се прилагат и за специалните електрически уредби и електропроводни линии до степен, до която те са аналогични по изпълнение и условия на работа с посочените в наредбата.

Чл. 3. Наредбата не се отнася за действащите електрически уредби и електропроводни линии, но се прилага за частите от тях, на които се извършват реконструкции.

Чл. 4. Пожарната и аварийната безопасност на електрическите уредби се осигуряват съгласно нормативните изисквания за пожарна и аварийна безопасност (НИПАБ).

Чл. 5. Устройството на строителната част на електрическите уредби и мрежи се урежда с наредбата за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическата енергия (съгласно чл. 83, ал. 3 ЗЕ) и допълнителните изисквания, посочени в тази наредба.

Чл. 6. За целите на наредбата се използват определенията:

 1. устройство на електрическа уредба – съвкупност от проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на електрическа уредба;
 2. електрическа уредба – съвкупност от машини, апарати, линии, спомагателни съоръжения, строителни конструкции и електрически помещения, в които са разположени, предназначени за производство, преобразуване, трансформация, пренос, разпределение и потребление на електрическа енергия;
 3. открита електрическа уредба – електрическа уредба, която не е защитена със сграда от атмосферни въздействия; използван синоним – открита разпределителна уредба (ОРУ);
 4. закрита електрическа уредба – електрическа уредба, разположена в сграда, която я защитава от атмосферни въздействия; използван синоним – закрита разпределителна уредба (ЗРУ);
 5. електрическо помещение – помещение или отделена част от него (с мрежа и др.), в което са монтирани електрически съоръжения и е достъпно само за обслужващ персонал;
 6. сухо помещение – помещение, в което относителната влажност на въздуха не надвишава 60%; когато в такова помещение няма условията, посочени в т. 10, 12 и 13, помещението се нарича нормално;
 7. влажно помещение – помещение, в което относителната влажност на въздуха е по-голяма от 60%, но не надвишава 75%;
 8. мокро помещение – помещение, в което относителната влажност на въздуха надвишава 75%;
 9. особено мокро помещение – помещение, в което относителната влажност на въздуха е близко до 100% (таванът, стените, подът и предметите са покрити с влага);
 10. топло (горещо) помещение – помещение, в което температурата надвишава постоянно или периодично (повече от едно денонощие) +35°С;
 11. студено помещение – помещение, в което температурата на въздуха е по-ниска от 1°С;
 12. прашно помещение – помещение, в което се отделя технологичен или друг вид прах, който може да полепне по тоководещи части, проникне вътре в машини, апарати и др.; прашното помещение се дели на помещение с токопроводим прах и помещение с нетокопроводим прах;
 13. помещение с химически активна или органична среда – помещение, в което постоянно или за дълъг период от време има агресивни пари, газове, течности, образуват се наслоявания или плесен, действащи разрушаващо на електрическата изолация и тоководещите части;
 14. помещение с повишена опасност за поражение от електрически ток – помещение, характеризиращо се с наличие в него на едно от следните условия, създаващи повишена опасност:

а) влажност или токопроводим прах (вж. т. 7 и 12);

б) токопроводими подове (метални, землени, стоманобетонни, тухлени и др.);

в) повишена температура (вж. т. 10);

г) възможност за едновременно докосване на човек до съединени със земята метални конструкции на сградата, технологичните апарати, механизмите, тръбопроводите и др., от една страна, и с металния корпус на електрическите съоръжения, от друга;

 1. особено опасно помещение за поражение от електрически ток – помещение, характеризиращо се с наличие на едно от следните условия, създаващи особена опасност:

а) влага съгласно т. 9;

б) химически активна среда съгласно т. 13;

в) наличие едновременно на две или повече условия, създаващи повишена опасност (вж. т. 14);

 1. помещение без повишена опасност за поражение от електрически ток – помещение, в което липсват условията, създаващи повишена и особена опасност.

Чл. 7. (1) Приетите в наредбата значения на величините означават:

 1. „не по-малко“ – най-малкото значение на посочената стойност;
 2. „не по-голямо“ – най-голямото значение на посочената стойност;
 3. „от“ и „до“ – за всички значения на величините е “ включително“.

(2) Използваните характерни думи означават:

 1. „като правило“ – даденото изискване се явява преобладаващо, а отстъпленията от него се обосновават;
 2. „допуска се“ – даденото решение се приема като принудено изключение вследствие на някои ограничителни условия;
 3. „препоръчва се“ – даденото решение се явява едно от най-добрите, но не е задължително;
 4. „може“ и „разрешава се“ – даденото решение се явява правомерно.

 

Може да свалите цялата наредба от следния линк:

https://electro-bg.com/electrouslugi/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%80%d1%8a%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83/

Comments are closed

Наредба N: 3

Устройството на електрическите уредби и електропроводните линии – УЕУЕЛ  / 09. 06. 2004год.

Наредбата е в сила от 15.01.2005 г. Наредба N:3 устройството на електрическите […]
Наредбата е в сила от 15.01.2005 г. Наредба N:3 устройството на електрическите […]
Наредбата е в сила от 15.01.2005 г. Наредба N:3 устройството на електрическите […]

юни 2024
П В С Ч П С Н
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

250

Идеен проект

540

Изградени обекти

1000

Доволни клиенти