Наредбата е в сила от 15.01.2005 г.

Наредба N:3 устройството на електрическите уредби и електропроводните линии – УЕУЕЛ 

Издадена от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси Обн. ДВ. бр.90 от 13 Октомври 2004г., обн. ДВ. бр.91 от 14 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 22 Октомври 2013г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г.


Съдържание

Глава пета – ИЗМЕРВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

   1. Раздел I – Област на приложение. Определения
   2. Раздел II – Общи изисквания
   3. Раздел III – Места за поставяне на средствата за измерване на електрическа енергия
   4. Раздел IV – Избор на електромери за търговско измерване
   5. Раздел V – Измерване с използване на измервателни трансформатори
   6. Раздел VI – Разполагане и свързване на електромери
   7. Раздел VII – Техническо (контролно) измерване на електрическата енергия

 

Глава пета.
ИЗМЕРВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
Раздел I.
Област на приложение. Определения


Чл. 86. Изискванията в тази глава се отнасят за измерването на активната и реактивната електрическа енергия и към средствата/системите за измерване, избора и местата на поставянето им.
Чл. 87. Средствата/системите за измерване на електрическата енергия се избират като средства за търговско измерване и средства за техническо (контролно) измерване.
Чл. 88. Търговско измерване на електрическа енергия – измерване, по което се извършва търговска сделка.
Чл. 89.Техническо (контролно) измерване на електрическа енергия – измерване за вътрешен контрол и изготвяне на баланси на електрическата енергия на територията на един обект.

Върни се към съдържание …


 

Раздел II.
Общи изисквания


Чл. 90.За отчитане на активната електрическа енергия се осигуряват средства/системи за измерване и определяне на количеството енергия:
   1. произведена от генераторите на електрическите централи;
   2. потребена за собствените нужди (технологични разходи) на електрическите централи и подстанции и отделно за стопанските им нужди;
   3. отдадена (отпусната) на потребители по линии, директно свързани към шините на електрическите централи;
   4. отдадена от електрическите централи към електрическите мрежи на преносното и
разпределителните предприятия;
   5. отдадена на потребителите от електрическата мрежа;
   6. обменена (отдадена или постъпваща) между преносното и разпределителните предприятия;
   7. обменена (отдадена или постъпваща) между разпределителни предприятия;
   8. обменена (отдадена или постъпваща) с други електроенергийни системи.


Чл. 91.За отчитане на реактивната електрическа енергия се осигуряват средства/системи за измерване и определяне на количеството енергия:
   1. произведена и потребена от генератори и синхронни компенсатори;
   2. обменена между мрежите на преносното и разпределителните предприятия;
   3. обменена с други електроенергийни системи;
   4. получена и отдадена на електроразпределителното/електропреносното предприятие от потребители

Върни се към съдържание …


 

Раздел III.
Места за поставяне на средствата за измерване на електрическа енергия

Чл. 92. (1) Мястото за поставяне на средствата за измерване на електрическа енергия се избира възможно най-близо до границата на собственост на електрическите
съоръжения, определена съгласно Наредбата за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи (по чл. 116, ал. 3 ЗЕ).

(2) (Отм. – ДВ, бр. 108 от 2007 г.)

Чл. 93. (1)В електрическите централи електромери за търговско измерване на активната електрическа енергия се поставят на:
   1. всеки генератор за измерване на цялото количество произведена енергия;
   2. повишаващите трансформатори, към които са присъединени генераторите – на страна високо напрежение на трансформаторите;
   3. пусковите (станционни) трансформатори на блочни централи – на страна високо напрежение на трансформаторите;
   4. всички присъединения към шините за генераторно напрежение, по които е възможен двупосочен обмен на електрическа енергия – по два електромера със спирачка (или един статичен);
   5. всички изходящи от шините на централата електропроводни линии; на линиите, по които е възможен двупосочен обмен – по два електромера със спирачка (или един статичен);
   6. всеки обходен прекъсвач/шиносъединителен прекъсвач – по два електромера със спирачка (или един статичен).
(2) В електрическите централи с мощност до 1 MW електромери за търговско измерване на активната електрическа енергия се поставят само на генераторите и трансформаторите за собствени нужди или само на трансформаторите за собствени нужди и на изходящите линии.

Чл. 94. (1)В подстанциите на преносното и разпределителните предприятия електромери за търговско измерване на активната електрическа енергия се поставят на:
   1. всички електропроводни линии от шините на подстанцията към други подстанции, трансформаторни постове, електроцентрали; на линиите, по които е възможен двупосочен обмен – по два електромера със спирачка (или един статичен с две скали);
   2. страна средно напрежение (СрН) на силовите трансформатори;
   3. всеки обходен прекъсвач/шино съединителен прекъсвач – по два електромера със спирачка (или един статичен).

(2) В електрическите уредби, собственост на потребители, електромери за търговско измерване на активната електрическа енергия се поставят на:
   1. въводите (на приемния край) на линиите в уредбите;
   2. страна високо напрежение (ВН) или СрН на силовите трансформатори, когато от същата уредба се захранват и външни потребители или има връзка с уредбата на друг потребител.

Чл. 95. В електрическите централи електромери за търговско измерване на реактивна електрическа енергия се поставят на всеки генератор с мощност 1 MW и по-голяма.

Чл. 96.В подстанциите на преносното и разпределителните предприятия електромери за измерване на реактивна електрическа енергия се поставят в същите електрически вериги, в които са електромерите за активна енергия.

Чл. 97. (1) При потребителите електромери за измерване на реактивна електрическа енергия се поставят:
   1. в същите електрически вериги, в които са поставени електромерите за активна енергия – за потребители, които заплащат електрическата енергия с отчитане на разрешената за ползване реактивна мощност;
   2. на присъединени източници на реактивна мощност (кондензаторни батерии, синхронни компенсатори/синхронни двигатели), ако по тях се измерва отдадената в мрежата реактивна електроенергия или се осъществява контрол на зададения режим на работа.
(2) Когато предприятието потребител със съгласието на оператора на електрическата мрежа отдава реактивна енергия в мрежата, се поставят два електромера за реактивна енергия със спирачки в тези електрически вериги, в които са поставени търговските електромери за активна енергия. В останалите случаи се поставя по един електромер за реактивна енергия със спирачка.

Върни се към съдържание …


 

Раздел IV.
Избор на електромери за търговско измерване

Чл. 98. (1) Електромерите за търговско измерване на електрическата енергия се избират с класове на точност:
   1. за активна енергия – 0,2 S; 0,5 S; 1,0; 2,0;
   2. за реактивна енергия – 2,0 (3,0).
(2) Броят на измервателните елементите се избира:
   1. при трифазни линии с ниско напрежение – три, за присъединяване към четири проводникова система;
   2. при трифазни линии с високо напрежение – три; при трифазни линии за средно и високо напрежение на разпределителни мрежи се допускат два елемента.

Чл. 99. (1) За битови потребители се избират електромери само за преден монтаж.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 108 от 2007 г.)

Чл. 100.Изискванията за класа на точност на електромерите за търговско и техническо измерване и за измервателните трансформатори са посочени в табл. 17.

Таблица 17
Класове на точност за електромери, напреженови и токови измервателни трансформатори за търговско и контролно (техническо) измерване на активна и реактивна електрическа енергия

Върни се към съдържание …


 

Раздел V.
Измерване с използване на измервателни трансформатори


Чл. 101. (1) Измервателните трансформатори за ток и напрежение (токови и напреженови трансформатори), към които се присъединяват електромерите за търговско мерене, се избират с клас на точност съгласно табл. 17. Допуска се използване на измервателни трансформатори с клас на точност 1,0 само при присъединяване на електромери за търговско мерене с клас на точност 2,0.
(2) При присъединяване на електромери за техническо (контролно) измерване се допуска използването на:
   1. токови трансформатори с клас на точност 1,0, а също така и на вградени в апарати токови трансформатори с клас на точност, по-нисък от 1,0, ако за постигане на клас на точност 1,0 се изисква поставяне на допълнителен комплект токови трансформатори.
   2. напреженови трансформатори с клас на точност, по-нисък от 1,0.

Чл. 102. (1) Токовите намотки на електромерите се присъединяват към самостоятелна намотка на токовите трансформатори последователно с измервателните апарати.
(2) Не се допуска използването на междинни токови измервателни трансформатори за включване на електромери за търговско измерване.

Чл. 103. (1) Не се допуска надвишаване на номиналната стойност на натоварване на вторичните вериги на измервателните трансформатори с присъединени електромери за търговско
измерване.
(2) Сечението и дължината на проводниците и кабелите в напреженовите вериги на електромерите за търговско измерване се избират по загуба на напрежение в тях не по-голяма от номиналното напрежение:
   1. с 0,25% – при захранване от напреженов трансформатор с клас на точност 0,5;
   2. с 0,5% – при захранване от напреженов измервателен трансформатор с клас на точност 1,0.
(3) За осигуряване на изискванията по ал. 2 се допуска използване на отделни кабели от напреженовия трансформатор до електромерите.
(4) Допустимата загуба на напрежение от напреженов трансформатор до електромерите за техническо измерване е не по-голяма от 1,5%.

Чл. 104. Допуска се на електропроводни линии с напрежение 110 kV и по-високо поставянето на допълнителни токови трансформатори (при липса на ядро за присъединяване на
електромери, за осигуряване работа на електромера в необходимия клас на точност, по натоварване на вторичните вериги и др.), към които се присъединяват електромерите за търговско измерване.

Чл. 105. За захранване на веригите на електромерите могат да се използват както еднофазни, така и трифазни напреженови трансформатори.

Чл. 106. (1) Веригите на електромерите се извеждат на самостоятелни клемореди или самостоятелни секции в общия клеморед в близост до електромерите.
(2) На клеморедите за веригите на електромерите за всяка фаза се предвижда приспособление за шунтиране на веригите на токовите трансформатори и изключване на
напреженовите вериги в случай на снемане на електромера за проверка или подмяна, както и за включване на контролен (еталонен) електромер.

(3) Клеморедите на електромерите за търговско измерване се закриват с кутия с възможност за пломбиране.
(4) За предпазителите на страна НН на напреженовите вериги се предвижда възможност за пломбиране.

Чл. 107. На напреженовите трансформатори, защитени с предпазители на страна ВН и захранващи електромери, се осигурява контрол за изправността на предпазителите.

Чл. 108. При няколко шинни системи се предвижда устройство за превключване на напреженовите вериги, на електромерите за всяко присъединение (извод), към напреженовия
трансформатор на съответната шинна система, ако няма собствен напреженов трансформатор.

Чл. 109. (1) В уредбите на потребителите за решетките и вратите на клетките, в които са разположени предпазители на напреженови трансформатори на страна ВН, захранващи електромери за търговско измерване, се предвижда възможност за пломбиране.
(2) За ръчките на лостовите задвижвания на разединителите на напреженови трансформатори, захранващи електромери за търговско измерване, се предвижда приспособление
за пломбиране.

Върни се към съдържание …


 

Раздел VI.
Разполагане и свързване на електромери


Чл. 110. (1) Препоръчва се разполагане на електромерите в сухи помещения, удобни за обслужване и достъпни за проверка и отчитане.
(2) Допуска се разполагане на електромери за търговско измерване в неотоплявани помещения и коридори, а също и в табла за монтаж на открито.
(3) Забранява се електромери за търговско измерване с нормално конструктивно изпълнение да се поставят в производствени помещения, в които температурите трайно надвишават +40°С, както и в помещения с агресивна среда.

Чл. 111. (1) Електромерите за търговско измерване се поставят в табла, шкафове, на панели, щитове, ниши или на стени неподвижно закрепени с винтове, които се поставят и свалят от лицевата страна на електромера.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 108 от 2007 г.)

Чл. 112. На местата с опасност от механични повреди или замърсяване на електромерите,както и на достъпни за външни лица места (проходи, коридори, стълбища и др.) електромерите за търговско измерване се поставят в заключващ се шкаф (табло) с прозорче на височината на цифровите механизми. Аналогични шкафове се поставят и в случаите на съвместно разполагане на търговските електромери и токовите трансформатори при търговско измерване на страна НН на въводите на потребителя.

Чл. 113. (1) Конструкцията и размерите на шкафовете, нишите и таблата се избират с възможност за достъп до клемите на измервателните системи.
(2) При таблата откъм лицевата страна се осигурява възможност за демонтиране и замяна на електромерите.

Чл. 114. Не се допускат снаждания и запоявания на присъединителни проводници на електромерите.

Чл. 115. Сеченията на присъединителните проводници и кабели към електромерите за търговско измерване се избират в съответствие с изискванията на глава двадесет и трета.

Чл. 116. При свързване на електромерите за директно включване се оставя резерв на проводниците към и от електромера с дължина около 120 mm.

Чл. 117. (1) За безопасно монтиране и демонтиране на електромерите за напрежение до 400 V пред тях на разстояние до 10 m се осигурява видимо прекъсване на веригата с лостови
прекъсвачи, автомати и др.
(2) Токовите измервателни трансформатори на електромерите за търговско измерване за напрежение до 400 V се разполагат след комутационните апарати на присъединението по посока на потока на мощността.

Чл. 118. Защитата срещу индиректен допир на електромерите за търговско измерване и токовите измервателни трансформатори към тях се изпълнява по изискванията в глава седма.
Чл. 119. За всеки електромер се предвижда надпис с наименованието на присъединението.

Върни се към съдържание …


 

Раздел VII.
Техническо (контролно) измерване на електрическата енергия


Чл. 120. В електрическите централи, за които не е въведена автоматизирана система за управление на производствените процеси (АСУП), се предвиждат стационарни или преносими
електромери за техническо (контролно) измерване на електроенергията в системата на
собствените нужди, необходимо за определяне на технико-икономическите показатели.
Чл. 121. Електромерите по чл. 120 се предвиждат за всички трансформатори и
електродвигатели за собствени нужди, захранвани от шините на разпределително устройство с
напрежение, по-високо от 1000 V.
Чл. 122. (1) В подстанциите електромери за техническо измерване на активната
електрическа енергия се предвиждат:

   1. на страна СрН на всеки трансформатор;
   2. на всяка изходяща линия с напрежение 6 kV и по-високо.
(2) Електромерите за техническо измерване на реактивната електрическа енергия се
поставят на страна СрН на силовите трансформатори.
Чл. 123. (1) В промишлените предприятия се предвиждат стационарни или преносими
електромери за техническо измерване на електрическата енергия и установяване лимита на разход
на енергия на цехове, отделни технологични процеси, енергоемки агрегати, както и за определяне
на разходните норми за единица продукт или полуфабрикат.
(2) Допуска се поставяне на контролни средства за измерване на въводите за промишлени
предприятия, когато електроенергията се измерва от електромерите за търговско измерване,
разположени в захранващата подстанция или електроцентрала.
Чл. 124. Минималните изисквания за клас на точност на измервателни системи за
техническо измерване на активна и реактивна електроенергия са посочени в табл. 17.

Върни се към съдържание …


#

Comments are closed

Наредба N: 3

Устройството на електрическите уредби и електропроводните линии – УЕУЕЛ  / 09. 06. 2004год.

Наредбата е в сила от 15.01.2005 г. Наредба N:3 устройството на електрическите […]
Наредбата е в сила от 15.01.2005 г. Наредба N:3 устройството на електрическите […]
Наредбата е в сила от 15.01.2005 г. Наредба N:3 устройството на електрическите […]

юни 2024
П В С Ч П С Н
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

250

Идеен проект

540

Изградени обекти

1000

Доволни клиенти