Наредбата е в сила от 15.01.2005 г.

Наредба N:3 устройството на електрическите уредби и електропроводните линии – УЕУЕЛ 

Издадена от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси Обн. ДВ. бр.90 от 13 Октомври 2004г., обн. ДВ. бр.91 от 14 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 22 Октомври 2013г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г.


Съдържание

Глава първа. ОБЩА ЧАСТ

  1. Раздел II. Общи изисквания към електрическите уредби

Раздел II. Общи изисквания към електрическите уредби

Чл. 8. Електрическите уредби се устройват и обзавеждат със съоръжения, технически средства и материали в съответствие с действащите стандарти и техническите условия в договорите с производителя.

Чл. 9. Конструкциите, изпълнението, начините на разполагане, класът и характеристиките на използваните машини, апарати, средства за измерване, защити и автоматики, кабели и проводници да съответстват на параметрите на електрическите уредби и мрежи, режимите на работа, условията на околната среда и изискванията на тази наредба.

Чл. 10. Строителната и санитарно-техническата част (конструкция на сгради, фундаменти на съоръжения, портали, стълбове, елементи и системи за отопление, вентилация, водоснабдяване, канализация и др.) се изпълняват съгласно нормативните изисквания и правила, които ги уреждат, и допълнителните изисквания по тази наредба.

Чл. 11. Проектирането и изборът на схеми, компановката и конструкцията на електрическите уредби и мрежи се извършват на базата на технико-икономически сравнения на варианти с отчитане изискванията за осигуряване на безопасност на обслужването и надеждност на схемите, внедряването на енергоспестяващи технологии и добрите практики на експлоатационния опит.

Чл. 12. За електрическите уредби и мрежи се изисква осигуряването на възможност за бързо и лесно ориентиране, както и разпознаване на частите към отделните елементи (простота и нагледност на схемите, надписи, маркировка, оцветяване и др.).

Чл. 13. Цветовото и цифрово означение на отделните изолирани и неизолирани проводници и токопроводи се изпълнява по стандарт.

Чл. 14. (1) Проводниците за защитно заземяване във всички електрически уредби и мрежи, а също и неутралните (нулевите) проводници в електрическите мрежи с напрежение до 1000 V с директно заземена неутрала, в т.ч. и шините, се обозначават буквено с „PE“ и цветово с редуващи се надлъжни или напречни ивици с еднаква широчина (за шините от 15 до 100 mm) в жълт и зелен цвят.

(2) Неутралните проводници се обозначават буквено с „N“ и цветово в светлосин цвят. Проводникът, съвместяващ ролята на защитен и неутрален проводник, се обозначава буквено с „PEN“ и цветово в светлосин цвят по цялата си дължина и с жълто-зелени ивици на двата си края .

Чл. 15. (1) Буквено-цифровото и цветовото обозначаване на едноименните шини в електрическата уредба/мрежа е еднакво за цялата уредба/мрежа.

(2) Шините на трифазна система за променлив ток се обозначават буквено и цветово, както следва:

 1. шина L1 (А) – жълт цвят;
 2. шина L2 (B) – зелен цвят;
 3. шина L3 (C) – червен цвят.

(3) Самостоятелните шини на еднофазна система за променлив ток се обозначават:

 1. шина L1 (А) – жълт цвят, присъединена към началото на намотката на източника на захранване;
 2. шина L2 (B) – червен цвят, присъединена към края на намотката на източника на захранване.

(4) Еднофазните отклонения от шините на трифазна система се обозначават със съответстващите на трифазната система обозначения.

(5) Шините за постоянен ток се обозначават:

 1. положителна шина – L + (червен цвят);
 2. отрицателна шина – L – (син цвят);
 3. неутрална работна шина – M (светлосин цвят).

Чл. 16. (1) В разпределителните устройства (освен в КРУ 6  10 kV, капсуловани шини с едностранно обслужване и панели 400  690 V заводско изпълнение) шините се разполагат на „плоскост“ или на „ребро“, както следва:

 1. в разпределителни устройства с напрежение от 6 до 220 kV – за събирателни, обходни шини и всички видове секционирани шини:

а) хоризонтално разположение: една под друга от горе на долу – L1 (A), L2 (B), L3 (C); една зад друга, наклонено или в триъгълник – най-отдалечената шина L1, средната L2, най-близката към коридора за обслужване L3 ;

б) вертикално разположение (в една плоскост или в триъгълник): от ляво на дясно L1, L2, L3; най-отдалечената шина L1, средната L2, най-близката към коридора за обслужване L3;

в) отклонения от събирателни шини, ако се гледа към шините от коридора за обслужване (от централния при три коридора): при хоризонтално разположение – от ляво на дясно L1, L2, L3; при вертикално разположение (в една плоскост или в триъгълник) – от горе на долу L1, L2, L3;

 1. в разпределителни устройства с напрежение до 1000 V при пет- и четирипроводникови вериги на трифазна система за променлив ток:

а) хоризонтално разположение: една под друга от горе на долу L1, L2, L3, N, PE и съответно L1, L2, L3, PEN; една зад друга – най-отдалечената шина L1, следват L2, L3, N, PE (най-близката към коридора за обслужване) и съответно L2, L3, PEN (най-близката към коридора

за обслужване);

б) вертикално разположение: от ляво на дясно L1, L2, L3, N, PE и съответно L1, L2, L3, PEN; най-отдалечената шина L1, следват L2, L3, N, PE (най-близката към коридора за обслужване) и съответно L2, L3, PEN (най-близката към коридора за обслужване);

в) отклонение от събирателни шини, ако се гледа към шините от коридора за обслужване: при хоризонтално разположение – от ляво на дясно L1, L2, L3, N, PE, съответно L1, L2, L3, PEN; при вертикално разположение – от горе на долу L1, L2, L3, N, PE, съответно L1, L2, L3, PEN;

 1. в разпределителни устройства за постоянен ток:

а) събирателни шини при вертикално разположение – най-горната M, средната L – (отрицателна), най- долната L+ (положителна);

б) събирателни шини при хоризонтално разположение – най-отдалечената M, средната L – (отрицателна), най-близката L+ (положителна), ако се гледа към шините от коридора за обслужване;

в) отклонение от събирателни шини – лявата шина M, средната L – (отрицателна), дясната L + (положителна), ако се гледа към шините от коридора за обслужване;

(2) Допускат се в отделни случаи отклонения от изискванията по ал. 1, ако изпълнението е свързано със съществени усложнявания на уредбите (например необходимост от специални стълбове до подстанцията за транспозиция на проводниците на ВЛ) или в подстанцията се използват две и повече степени на трансформация.

Чл. 17. По условията за електробезопасност електрическите уредби се разделят на уредби с напрежение до 1000 V и уредби с напрежение над 1000 V.

Чл. 18. Безопасността на обслужващия персонал и на външните лица, освен с изпълнение на мерките за защита, предвидени в глава седма, се осигурява и с мероприятията:

 1. спазване на съответните разстояния до тоководещите части или закриване/ограждане на тези части;
 2. прилагане на блокировки на апаратите с ограждащите устройства за предотвратяване на грешни манипулации и достъпа до тоководещите части;
 3. използване на предупредителна сигнализация, надписи и табели;
 4. прилагане на устройства за намаляване на напрегнатостта на електрическите и магнитните полета до допустимите стойности;
 5. използване на средства и приспособления за защита, в това число и от въздействие на електрическо и магнитно поле, ако напрегнатостите им надвишават нормираните.

Чл. 19. Електрическите уредби при въвеждането им в експлоатация се изпитват съгласно изискванията, посочени в част осма.

Comments are closed

Наредба N: 3

Устройството на електрическите уредби и електропроводните линии – УЕУЕЛ  / 09. 06. 2004год.

Наредбата е в сила от 15.01.2005 г. Наредба N:3 устройството на електрическите […]
Наредбата е в сила от 15.01.2005 г. Наредба N:3 устройството на електрическите […]
Наредбата е в сила от 15.01.2005 г. Наредба N:3 устройството на електрическите […]

юни 2024
П В С Ч П С Н
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

250

Идеен проект

540

Изградени обекти

1000

Доволни клиенти