Наредбата е в сила от 15.01.2005 г.

Наредба N:3 устройството на електрическите уредби и електропроводните линии – УЕУЕЛ 

Издадена от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси Обн. ДВ. бр.90 от 13 Октомври 2004г., обн. ДВ. бр.91 от 14 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 22 Октомври 2013г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г.


Съдържание

Глава трета – ИЗБОР НА ПРОВОДНИЦИ, КАБЕЛИ И ШИНИ ПО УСЛОВИЯТА НА НАГРЯВАНЕ

   1. Раздел I – Област на приложение
   2. Раздел II – Избор на сечения
   3. Раздел III – Допустими продължителни токове за проводници, шнурове и кабели с каучукова или пластмасова изолация
   4. Раздел IV – Допустими продължителни токове за неизолирани проводници и шини

 

Глава трета.

ИЗБОР НА ПРОВОДНИЦИ, КАБЕЛИ И ШИНИ ПО УСЛОВИЯТА НА НАГРЯВАНЕ

Раздел I.

Област на приложение

Чл. 48. (1) Разпоредбите в тази глава се прилагат при избора на сечението на електрически проводници (неизолирани и изолирани, кабели и шини) по условията на нагряване.

(2) Когато сечението на проводника, определеното по условията на нагряване, е по-малко от сечението, определено по другите условия – термична и електродинамична устойчивост при токове на късо съединение, загуба на напрежение, механична якост и др., се избира най-голямото сечение, определено от тези условия.

Върни се към съдържание …


 

Раздел II.

Избор на сечения

Чл. 49. (1) Сеченията на проводниците с различно предназначение се избират при спазването на изискванията за пределно допустимо нагряване с отчитане на нормалните и следаварийните режими, както и ремонтните режими и възможните неравномерности за разпределение на токовете между отделните линии, секции на шини и др.

(2) За изчисляване на нагряването се приема максималният ток – най-големият от средните токове за дадения елемент от мрежата в 30-минутен интервал.
Чл. 50. При повторно кратковременен режим и кратковременен режим на работа на електропотребителите (с обща продължителност на цикъла до 10 min и продължителност на работния период до 4 min) за изчислителен ток за проверка на сечението на проводниците по нагряване се приема:

1. за медни проводници със сечение до 6 mm2 и за алуминиеви проводници със сечение до 10 mm2 – токът за продължителен режим на работа;

2. за медни проводници със сечение над 6 mm2 и за алуминиеви проводници със сечение над 10 mm2 – токът за продължителен режим на работа, умножен с коефициента 0,875 Тпв, където Тпв е продължителността на работния период в относителни единици (продължителността на включването, отнесена към продължителността на цикъла).
Чл. 51. (1) При кратковременен режим на работа с продължителност на включването до 4 min и прекъсвания между включванията, достатъчни за охлаждането на проводниците до температурата на околната среда, най-големите допустими стойности на тока се определят по нормите за повторно кратковременен режим на работа по чл. 50.

(2) При продължителност на включването над 4 min, както и при прекъсвания, недостатъчни за охлаждане на проводниците, максимално допустимият ток се определя както за уредби с продължителен режим на работа.
Чл. 52. (1) Допуска се по време на ликвидиране на следаварийни режими за кабелите с напрежение до 10 kV, с полиетиленова изолация, претоварване до 10%, а за кабелите с РVС изолация – до 15% от номиналния товар за времето на максимално натоварване, с продължителност до 6 h в денонощието в продължение на 5 денонощия, ако товарът през тези денонощия не превишава номиналния.

(2) За кабели, които са в експлоатация над 15 г., претоварванията се намаляват с 10%.
Чл. 53. Претоварване на кабелни линии с напрежение 20 – 35 kV не се допуска.
Чл. 54. Изискванията към нормалното натоварване и в следавариен режим се отнасят за кабелите заедно с монтираните съединителни и крайни муфи.
Чл. 55. Неутралните проводници в четирипроводните трифазни системи за променлив ток се избират със сечение не по-малко от 50% от сечението на фазовите проводници, а при необходимост и до 100% от сечението на фазовите проводници.

Върни се към съдържание …


 

Раздел III.

Допустими продължителни токове за проводници, шнурове и кабели с каучукова или пластмасова изолация

Чл. 56. Допустимите продължителни токове за проводници с каучукова или РVС изолация, шнурове с каучукова изолация и кабели с каучукова и пластмасова изолация в оловна, РVС и каучукова обвивка са посочени в табл. от 1 до 7. Стойностите на токовете се отнасят за температура на жилата +65°С, температура на околния въздух +25°С и на земята +15°С.
Чл. 57. (1) При определяне на броя на полаганите проводници в една тръба неутралният проводник в четирипроводните системи за трифазен ток и защитните и заземяващите проводници
не се отчитат.

(2) Посочените стойности на тока в проводниците по табл. 1 и 2 остават непроменени независимо от броя на тръбите и мястото на полагането им (въздух, фундаменти, настилки или на закрито).

(3) Допустимите продължителни токове за проводници и кабели, положени в затворени канали и на лавици на снопове, се приемат: 1. за проводници – съгласно табл. 1 и 2 като за проводници, положени в тръби; 2. за кабели – съгласно табл. от 3 до 5 като за кабели, положени във въздух.

(4) При брой на едновременно натоварените проводници над четири, положени в тръби, закрити канали и на лавици на снопове, се приемат стойностите за тока съгласно табл. 1 и 2 като за проводници, положени на открито (във въздух), с въвеждане на корекционните коефициенти: 1. за 5 до 6 проводника – 0,68; 2. за 7 до 9 проводника – 0,63; 3. за 10 до 12 проводника – 0,6.

(5) За проводниците на вторични вериги корекционни коефициенти не се въвеждат.

Таблица 1
Допустим продължителен ток за проводници и шнурове с каучукова и РVС изолация с медни жила

 

Таблица 2
Допустим продължителен ток за проводници и шнурове с каучукова и РVС изолация с алуминиеви жила

Таблица 3
Допустим продължителен ток за проводници с медни жила с каучукова изолация и метална защитна обвивка и кабели с медни жила с каучукова изолация в оловна, РVС или каучукова обвивка, бронирани и небронирани

* Стойностите се отнасят за проводници и кабели със или без неутрално жило

Таблица 4
Допустим продължителен ток за кабели с алуминиеви жила с каучукова или пластмасова изолация в оловна, РVС или каучукова обвивка, бронирани и небронирани

 

Забележка. Допустимите продължителни токове за четирижилни кабели с пластмасова изолация за напрежение до 1000 V се избират като за трижилни кабели, умножени с коефициент 0,92.

Таблица 5
Допустим продължителен ток за преносими шлангови кабели (шнурове) – лек, среден и тежък тип, руднични и прожекторни кабели и други преносни проводници с медни жила

* Стойностите се отнасят за шнурове, кабели и проводници със или без неутрално жило

Таблица 6
Допустим продължителен ток за проводници с медни жила с каучукова изолация за електрифицирания транспорт – 1 kV, 3 kV и 4 kV

Таблица 7
Корекционни коефициенти за кабели, полагани в закрити канали

Чл. 58. (1) Допустимите продължителни токове за проводниците, положени на лавици (скари) при едноредно полагане (не на снопове), се приемат като за проводници, положени във въздух (на открито).

(2) Допустимите продължителни токове за проводници и кабели, полагани в закрити канали, се приемат съгласно табл. от 1 до 4, като за единични проводници или кабели, положени открито (във въздуха), се прилагат корекционните коефициенти, посочени в табл. 8.

(3) При избор на корекционни коефициенти не се отчитат резервните и контролните проводници и кабели.

Върни се към съдържание …


 

Раздел IV.

Допустими продължителни токове за неизолирани проводници и шини

Чл. 59. Допустимите продължителни токове за неизолирани проводници и боядисани шини са посочени в табл. от 9 до 15. Стойностите се отнасят за допустима температура на нагряване +70°С и околна температура на въздуха +25°С.
Чл. 60. При разполагане на шини с правоъгълно сечение на плоската им страна стойностите от табл. 9 се намаляват: с 5% за шини с широчина до 60 mm; с 8% за шини с широчина над 60 mm.
Чл. 61. За шините с големи сечения се избира конструктивно решение, което е най-икономично по условията на пропускателна способност на шините, най-малки допълнителни загуби от повърхностния ефект на тока и ефекта на близостта и най-добри условия на охлаждане.

Таблица 9
Допустим продължителен ток за неизолирани проводници

Всички таблици и описания

Върни се към съдържание …

Може да свалите цялата наредба от следния линк:

https://electro-bg.com/electrouslugi/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%80%d1%8a%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83/

Comments are closed

Наредба N: 3

Устройството на електрическите уредби и електропроводните линии – УЕУЕЛ  / 09. 06. 2004год.

Наредбата е в сила от 15.01.2005 г. Наредба N:3 устройството на електрическите […]
Наредбата е в сила от 15.01.2005 г. Наредба N:3 устройството на електрическите […]
Наредбата е в сила от 15.01.2005 г. Наредба N:3 устройството на електрическите […]

април 2024
П В С Ч П С Н
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

250

Идеен проект

540

Изградени обекти

1000

Доволни клиенти