Наредбата е в сила от 15.01.2005 г.

Наредба N:3 устройството на електрическите уредби и електропроводните линии – УЕУЕЛ 

Издадена от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси Обн. ДВ. бр.90 от 13 Октомври 2004г., обн. ДВ. бр.91 от 14 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 22 Октомври 2013г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г.


Съдържание

Глава втора – ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ

      1. Раздел I. Област на приложение. Определения
      2. Раздел II. Общи изисквания
      3. Раздел III. Категории на потребителите на електрическа енергия по осигуреност на електроснабдяването

 

Глава втора.

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ

Раздел I. Област на приложение. Определения

Чл. 20. Разпоредбите в тази глава се прилагат за частта от електроенергийната система,
която обхваща електроснабдяването на потребителите.
Чл. 21. Потребител (консуматор) на електрическа енергия (електропотребител) – апарат, агрегат и др. или група от тях, обединени по технологични процеси, разположени на определена територия и предназначени за преобразуване на електрическата енергия в друг вид енергия.
Чл. 22. Електроснабдяване – осигуряване на потребителите с електрическа енергия от система, съвкупност от електрически уредби и мрежи.
Чл. 23. Електрическа мрежа – съвкупност от подстанции, разпределителни уредби, токопроводи, въздушни и кабелни линии за пренос и разпределение на електрическа енергия на определена територия.
Чл. 24. Електропреносна мрежа – частта от електрическата мрежа с високо напрежение, която служи за пренасяне на електрическа енергия.
Чл. 25. Електроразпределителна мрежа – частта от електрическата мрежа с високо, средно и ниско напрежение, която служи за разпределение на електрическа енергия.
Чл. 26. Нормален режим на потребител на електрическа енергия – режим, при който се осигуряват зададените стойности на параметрите за неговата работа.
Чл. 27. Следавариен режим – режим, в който се намира потребител на електрическа енергия в резултат на нарушение в системата на електроснабдяване до установяване на нормалния режим след отстраняване или ограничаване на нарушението.
Чл. 28. Независим източник на захранване – източник на захранване, който в следавариен режим запазва напрежението си в определени граници при отпадане на напрежението на другия/другите източници на захранване.
Чл. 29. Към независими източници на захранване се отнасят: две секции или системи шини от една/две електрически централи и подстанции, ако едновременно са спазени условията: а) всяка секция или система шини има захранване от независим източник; б) секциите (системите шини) не са свързани помежду си или имат връзка, която автоматично се изключва при нарушение на нормалната работа на едната от тях.

Върни се към съдържание …


 

Раздел II. Общи изисквания

Чл. 30. При избор и проектиране на системата за електроснабдяване, както и при реконструкция на действаща система за електроснабдяване се отчитат: 1. перспективното развитие на системата за електроснабдяване и рационалното съчетаване с действащата система и класовете на напрежение; 2. осигуряването на електроснабдяването на всички потребители на електрическа енергия, присъединени към електрическата мрежа, независимо от формата на собственост; 3. ограничаването на токовете на къси съединения до пределните нива, определени с перспективното развитие на електрическата мрежа, най-малко за 10 години; 4. намаляването на загубите на електрическа енергия; 5. изискванията и нормите за опазване на околната среда и ограничаване на нанасянето на щети на земеделските земи и горския фонд.
Чл. 31. При осигуряването на външното и вътрешното електроснабдяване на потребителите се отчитат възможностите за използване на технологичното резервиране на потребителите, тяхната икономичност и целесъобразност.
Чл. 32. При осигуряване на резервиране на електроснабдяването се отчита способността за претоварване на съоръженията на електрическите уредби и наличието на технологично резервиране.
Чл. 33. При прогнозата за развитие на системата за електроснабдяване се отчитат ремонтните, аварийните и следаварийните режими на работа.
Чл. 34. При избор на независими взаимно резервиращи източници на захранване от състава на електроенергийната система се отчита вероятността от едновременно краткотрайно понижаване или пълно отпадане на напрежението за времето на действие на релейните защити и автоматики в случаи на повреди в електроенергийната система. Отчита се и вероятността за едновременно продължително отпадане на напрежението на резервиращите източници на захранване при тежки системни аварии.
Чл. 35. Изискванията по чл. 30, 31, 32, 33 и 34 се отнасят и за всички междинни етапи от развитието на електроенергийната система и системите за електроснабдяване.
Чл. 36. При устройството на електрическите мрежи задължително се отчитат начините на оперативното обслужване – постоянно дежурство, домашно дежурство, оперативно-ремонтни бригади и др.

Върни се към съдържание …


 

Раздел III. Категории на потребителите на електрическа енергия по осигуреност на електроснабдяването

 

Чл. 37. Осигуреността на електроснабдяването на потребителите на електрическа енергия
се определя в проекта на основание на нормативните и технологичните изисквания.
Чл. 38. По осигуреност на електроснабдяването потребителите на електрическа енергия се разделят на четири категории – нулева, първа, втора и трета.
Чл. 39. (1) Към нулева категория се отнасят потребители, при които прекъсването на електроснабдяването може да застраши живота и здравето на хора, предизвика заплаха за сигурността на държавата, значителни материални щети, разстройване на сложни технологични процеси, нарушаване функционирането на особено важни за икономиката обекти, системи за свръзка и телевизия.

(2) Към потребители нулева категория се включват:

   1. специалните инсталации и животоподдържащи системи в болници;

   2. сигналните и охранителните системи;

   3. системите за информиране на населението при бедствия;

   4. местата с ползване на аварийно и евакуационно осветление и др.
Чл. 40. Към първа категория се отнасят потребителите, при които прекъсването на електроснабдяването предизвиква нарушаване на функциите на важни обекти от инфраструктурата на населени места, разстройване на сложни технологични процеси, масов брак на продукция със значителни загуби.
Чл. 41. (1) Към втора категория се отнасят потребителите, при които прекъсването на електроснабдяването предизвиква спиране на производството на масова продукция, престой на работници, съоръжения и промишлен транспорт, както и нарушаване на нормалните условия на живот на голям брой хора. (2) Към потребители втора категория се включват и жилищни сгради с високо застрояване, административни и обществени сгради и др.
Чл. 42. Към трета категория се отнасят всички останали потребители, които не попадат в категориите – нулева, първа и втора.
Чл. 43. (1) Потребителите от нулева категория се електроснабдяват от два независими взаимно резервиращи се източника на захранване и от трети автономен независим източник. (2) Допустимото прекъсване на електроснабдяването на потребител нулева категория е само за времето, необходимо за автоматичното му възстановяване от резервния източник. (3) При животоподдържащи системи и специални случаи, недопускащи прекъсване на електроснабдяването и за времето на автоматичното възстановяване, непрекъснатостта на електроснабдяването се осигурява от автономния независим източник.
Чл. 44. (1) Потребителите от първа категория се електроснабдяват от два независими взаимно резервиращи се източника. (2) Допустимото прекъсване на електроснабдяването на потребител от първа категория е
само за времето на автоматичното превключване от единия източник към другия.
Чл. 45. (1) Потребителите от втора категория се електроснабдяват от два независими взаимно резервиращи се източника. (2) Допустимото прекъсване на електроснабдяването на потребител от втора категория е за времето на ръчното превключване от единия източник към другия, извършвано от оперативен или оперативно-ремонтен персонал.
Чл. 46. Потребителите от трета категория се електроснабдяват от един източник на захранване при условие, че прекъсването на електроснабдяването, необходимо за ремонт или подмяна на повреден елемент от системата на електроснабдяване, не надвишава 24 часа.
Чл. 47. За трети независим източник при електроснабдяване на потребителите от нулева категория и в качеството си на втори независим източник за потребителите от първа категория могат да се използват освен електроцентралите и предназначените за тази цел агрегати и системи за непрекъсваемо захранване, акумулаторните батерии и др.

Върни се към съдържание …


Може да разгледате наредба номер 3:

Comments are closed

Наредба N: 3

Устройството на електрическите уредби и електропроводните линии – УЕУЕЛ  / 09. 06. 2004год.

Наредбата е в сила от 15.01.2005 г. Наредба N:3 устройството на електрическите […]
Наредбата е в сила от 15.01.2005 г. Наредба N:3 устройството на електрическите […]
Наредбата е в сила от 15.01.2005 г. Наредба N:3 устройството на електрическите […]

юни 2024
П В С Ч П С Н
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

250

Идеен проект

540

Изградени обекти

1000

Доволни клиенти