Ток на късо съединение

В нормален режим, токът е пропорционален на големината на товара и се ограничава от него. При късо съединение протича ненормално голям ток, който е ограничен само от напрежението и импеданса на електрическата система. Основните поражения върху съоръженията при настъпване на късо съединение се дължат на термичното и на динамичното действия на тока.

Те са значителни поради голямата му амплитуда. Други нежелани последици от късото съединение са евентуално наличие на електрическа дъга и намалено напрежение, което би могло да повлияе на околните индиректно засегнати консуматори. На защитата от късо съединение се обръща най-голямо внимание при мрежи средно и високо напрежение.